اینترنت اشیاء اول / همه چیز از اینترنت اشیا

همه چیز از اینترنت اشیا - All The Internet Of Things

کاری از Adafruit و Digikeys یک سری شش قسمتی که هر چیزی که برای یادگیری اینترنت اشیاء نیاز باشد را پوشش می دهد.

همه چیز از اینترنت اشیا - AllTheIoT
همه چیز از اینترنت اشیا - AllTheIoT